Coș
Coșul dumneavoastră de cumpărături este momentan gol
Cumpărați acum

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 22 August 2023

1. INTRODUCERE ȘI OPERATOR DE DATE

 • 1.1 Operator de date
 • Steelcase SAS („Compania”, „noi”, „nouă” sau „nostru”), o societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 99 439 455 EUR, al cărei sediu social este situat la Espace Européen de l'Entreprise, 1 allée d „Oslo, 67300 SCHILTIGHEIM, FRANȚA, acționează ca operator de date al informațiilor pe care le putem colecta de la dumneavoastră sau pe care ni le puteți comunica atunci când vizitați https://ro.steelcase.com/, „Website-ul” nostru.

  Această politică este redactată bilingv, română-engleză. În caz de diferențe între cele două versiuni, versiunea în limba română va avea prioritate.

  Această politică poate fi supusă modificărilor din când în când, după cum se indică mai jos în clauza 8 „Modificări ale Politicii noastre de confidențialitate”. Utilizarea în continuare a Website-ului după implementarea oricăror modificări va reprezenta acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări.

 • 1.2 Informații importante
 • Această politică se aplică numai datelor pe care le colectăm pe Website și în e-mail-uri și alte mesaje electronice schimbate între dumneavoastră și noi. Aceasta nu se aplică datelor pe care le colectăm offline sau prin orice alte mijloace, inclusiv pe orice alt website operat de noi sau terți (inclusiv afiliații noștri), care pot fi redirecționate sau accesibile de pe Website.

 • 1.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor
 • Website-ul nostru nu are scopul de a colecta în mod deliberat date personale de la copii.

  Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu utilizați și să nu furnizați informații pe Website sau prin oricare dintre funcționalitățile acestuia. Dacă descoperim că am colectat sau suntem observați că colectăm date cu caracter personal de la un copil cu vârsta sub 16 ani fără acordul părinților, vom șterge astfel de informații.

 • 1.4 Legături hipertext
 • Website-ul poate include link-uri către website-uri publicate de terți. Făcând clic pe astfel de link-uri, terții pot colecta sau partaja informații despre dumneavoastră. Nu avem control asupra website-urilor terților și nu avem nicio responsabilitate sau răspundere pentru modul în care aceștia pot gestiona informațiile dumneavoastră personale. Când părăsiți Website-ul, vă recomandăm să citiți politica de confidențialitate a fiecărui website pe care îl vizitați.

2. SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

 • Este posibil să fie nevoie să prelucrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a putea:

  • Să furnizăm serviciile, să vindem produse si să asigurăm managementul și feedback-ul în relația cu clienții. Această prelucrare se bazează pe articolul 6.1 litera (b) din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 („GDPR”), în temeiul căruia prelucrarea este legală dacă este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte; și
  • să răspundem la solicitările dumneavoastră în exercitarea drepturilor dumneavoastră conform GDPR. Această prelucrare se bazează pe articolul 6.1 (c) din GDPR, conform căruia prelucrarea este legală dacă este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

3. DATE PERSONALE COLECTATE

 • Putem colecta mai multe tipuri de date de la și despre utilizatorii Website-ului, inclusiv următoarele informații:
  • (a) Informații de identificare care ne permit să vă identificăm personal și pe care le furnizați în mod voluntar, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon sau orice alte informații care pot fi folosite pentru a vă identifica, localiza sau contacta online sau offline;
  • (b) Informații legate de comenzile și plățile dumneavoastră; și/sau
  • (c) Date tehnice, de utilizare și de marketing referitoare la conexiunea dumneavoastră la Internet, echipamentul pe care îl utilizați pentru a accesa Website-ul și informațiile de utilizare în scopul îmbunătățirii accesului și utilizării Website-ului.
 • Colectăm astfel de informații: (a) direct de la dumneavoastră atunci când ni le furnizați; și/sau (b) automat atunci când vizitați Website-ul, inclusiv informațiile de utilizare a Website-ului, adresele IP și informațiile colectate prin cookie-uri.

4. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Aveți dreptul:
  • să solicitați accesul la datele dumneavoastră personale, corectarea, ștergerea acestora precum și limitarea prelucrării acestora;
  • când prelucrarea se bazează pe executarea contractului, sa solicitați portabilitatea datelor dumneavoastră;
  • să transmiteți instrucțiuni specifice cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal după decesul dumneavoastră;
  • să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (i) din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe urmărirea intereselor noastre legitime; sau (ii) în scopuri ce țin de campanii/interese comerciale de atragere de clientelă, inclusiv de efectuarea de profiluri în măsura în care au legătură cu respectivele campanii.
 • Pentru a vă exercita aceste drepturi, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: privacy@steelcase.com, indicând numele și prenumele dumneavoastră și furnizând dovada identității dumneavoastră. În conformitate cu articolul 12.5 din GDPR, putem refuza să vă dăm curs cererii dacă aceasta este vădit nefondată sau excesivă.
 • De asemenea, aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, autoritatea de supraveghere din România responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal.

5. DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

 • Comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar destinatarilor autorizați și determinați pentru a îndeplini scopurile indicate anterior. Acestea includ în special:
  • (a) persoane responsabile de vânzări, financiar, relații cu clienții, logistică și servicii IT.
  • (b) filialele și afiliații noștri; și
  • (c) furnizorii noștri de servicii și alte terțe părți pe care le folosim pentru a furniza serviciile și care sunt obligați contractual să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să le utilizeze numai în scopurile pentru care le dezvăluim.
 • De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal:

6. TRANSFER DE DATE ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

 • Deoarece Compania este o filială deținută în totalitate în cadrul Grupului Steelcase, cu compania mamă a grupului situată în Statele Unite și având în vedere natura internațională a afacerii noastre și natura centralizată a anumitor activități ale Grupului Steelcase, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate și procesate la diferite niveluri (de exemplu, global, regional și/sau local) în care Grupul Steelcase are facilități, inclusiv în afara Spațiului Economic European.
 • Pentru a asigura o protecție adecvată a transferurilor de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European, Compania și afiliații, filialele sau furnizorii săi de servicii au implementat Clauze Contractuale Standard pentru Transferul Datelor Personale către Țări Terțe („Contracte Standard”), în conformitate cu Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE din 27 decembrie 2004. Puteți obține o copie a acestor Contracte Standard contactându-ne la următoarea adresă de e-mail: privacy@steelcase.com.
 • De asemenea, informațiile transmise de utilizatori către Website vor fi transmise și partajate cu terțe părți care pot fi localizate în alte țări, în scopul furnizării de servicii acestor utilizatori, inclusiv, dar fără a se limita la procesarea tranzacțiilor și prevenirea fraudei.

7. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR

 • Datele personale prelucrate de Companie sunt păstrate pe o perioadă care nu depășește timpul necesar pentru furnizarea serviciilor noastre și pentru a gestiona și monitoriza relația cu clienții și potențialii noștri clienți. Anumite date cu caracter personal pot fi reținute prin arhivare dincolo de această perioadă pentru a ne permite să stabilim dovada contractului sau a îndeplinirii obligațiilor noastre în termenele legale de prescripție.

8. MODIFICĂRI ALE POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE

 • Practica noastră este de a publica orice modificări ale politicii noastre de confidențialitate pe această pagină.
 • Dacă modificăm substanțial modul în care gestionăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri, vă vom anunța prin e-mail la adresa de e-mail din contul dumneavoastră și/sau printr-o notificare publicată pe pagina de pornire a Website-ului.
 • Data ultimei revizuiri a politicii de confidențialitate este indicată în partea de sus a paginii.

9. INFORMAȚII DE CONTACT

 • Dacă aveți întrebări sau comentarii despre această politică de confidențialitate sau practicile noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați prin următoarea adresă de e-mail: privacy@steelcase.com.

 

Last updated: 22 August 2023

1. INTRODUCTION AND DATA CONTROLLER

 • 1.1 Data controller
 • Steelcase SAS (the "Company", "we", "us" or "our"), a simplified stock company with a capital of 99 439 455€, whose registered office is located at Espace Européen de l’Entreprise, 1 allée d’Oslo, 67300 SCHILTIGHEIM, FRANCE, acts as the data controller of the information that we may collect from you or that you may communicate to us when you visit https://ro.steelcase.com/, our "Website".

  This policy is drafted bilingual, Romanian-English. In case of differences between the two versions, the Romanian version will prevail.

  This policy may be subject to change from time to time, as indicated below under clause 8 “Changes to our Privacy Policy”. Your continued use of the Website following the implementation of any changes will constitute your acceptance of those changes.

 • 1.2 Important information
 • This policy applies only to the information we collect on the Website and in e-mails and other electronic messages exchanged between you and us. It does not apply to information that we collect offline or by any other means, including on any other website operated by us or third parties (including our affiliates), that may be redirected to or accessible from the Website.

 • 1.3 Children's Privacy
 • Our Website is not intended to deliberately collect personal data from children.

  If you are under the age of 16, please do not use or provide information on the Website or on or through any of its features. If we discover that we have collected or are seen to collect personal data from a child under the age of 16 without parental consent, we will delete such information.

 • 1.4 Hypertext Links
 • The Website may include links to websites published by third parties. By clicking on such links, third parties may collect or share information about you. We have no control over third party websites, and we have no responsibility or liability for the manner in which they may treat your personal information. When you leave the Website, we recommend that you review the privacy policy of each website you visit.

2. PURPOSES AND LEGAL BASIS OF THE PROCESSING

 • We may need to process some of your personal data in order to:

  • provide our services, sell products and ensure the management and follow-up of customer relations. This processing is based on Article 6.1(b) of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 ("GDPR"), under which processing is lawful if it is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party; and
  • answer to your requests in the exercise of your rights under the GDPR. This processing is based on article 6.1 (c) of the GDPR, according to which processing is lawful if it is necessary for compliance with a legal obligation to which the data controller is subject.

3. PERSONAL DATA COLLECTED

 • We may collect several types of information from and about users of the Website, including the following information:
  • Identifying information that allows us to identify you personally and that you voluntarily provide, such as your name, postal address, e-mail address, telephone number or any other information that can be used to identify, locate or contact you online or offline;
  • Information related to your orders and payments; and/or
  • Technical, usage and marketing data relating to your Internet connection, the equipment you use to access the Website and usage information for the purpose of improving your access to and use of the Website.
 • We collect such information: (a) directly from you when you provide it to us; and/or (b) automatically when you visit the Website, including Website usage information, IP addresses and information collected through cookies.

4. YOUR RIGHTS

 • You have the right:
  • to request access to your personal data, their correction, their deletion as well as the limitation of their treatment;
  • when the processing is based on the execution of the contract, to request the portability of your data;
  • to send specific instructions regarding the use of your personal data after your death;
  • to object at any time to the processing of your personal data (i) for reasons relating to your particular situation, when such processing is based on the pursuit of our legitimate interests; or (ii) for the purposes of canvassing, including profiling to the extent that it is related to such canvassing.
 • To exercise these rights, you may contact us via the following e-mail address: privacy@steelcase.com, indicating your first and last names and providing proof of your identity. In accordance with Article 12.5 of the GDPR, we may refuse to grant the request if it is manifestly unfounded or excessive.
 • You also have the possibility of filing a complaint with The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, the Romanian supervisory authority responsible for the protection of personal data.

5. Recipients of your data

 • We only communicate your personal data to authorized and determined recipients to meet the purposes previously indicated. These include in particular:
  • persons in charge of sales, finance, customer relations, logistics and IT services.
  • our subsidiaries and affiliates; and
  • our service providers and other third parties that we use to provide our services and who are contractually bound to maintain the confidentiality of personal data and to use it only for the purposes for which we disclose it to them.
 • We may also disclose your personal data:

6. DATA TRANSFER OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

 • Because the Company is a wholly-owned subsidiary of the Steelcase Group, with its ultimate parent company located in the United States, and given the international nature of our business and the centralized nature of certain Steelcase Group activities, your personal data may be stored and processed at various levels (e.g., global, regional and/or local) where the Steelcase Group has facilities, including outside the European Economic Area.
 • To ensure adequate protection of personal data transfers outside the European Economic Area, the Company and its affiliates, subsidiaries or service providers have implemented Standard Contract Clauses for the Transfer of Personal Data to Third Countries ("Standard Contracts"), in accordance with European Commission Decision 2004/915/EC of December 27, 2004. You may obtain a copy of these Standard Contracts by contacting us at the following e-mail address: privacy@steelcase.com.
 • Also information submitted by users to the Website will be transmitted to and shared with third parties that may be located in other countries, in order to provide services to such users, including but not limited to transaction processing and fraud prevention.

7. DATA RETENTION PERIOD

 • The personal data processed by the Company is kept for a period not exceeding the time necessary to provide our services and to manage and monitor the relationship with our customers and prospects. Certain personal data may be retained by way of archiving beyond this period in order to enable us to establish proof of the contract or of the fulfilment of our obligations within the legal prescription periods.

8. CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

 • Our practice is to post any changes to our privacy policy on this page.
 • If we substantially change the way we treat our users' personal data, we will notify you by e-mail via the e-mail address in your account, and/or by a notice published on the home page of the Website.
 • The date of last revision of the privacy policy is indicated at the top of the page.

9. CONTACT INFORMATION

 • If you have any questions or comments about this Privacy Policy or our data privacy practices, and/or if you wish to exercise your rights, please contact us via the following e-mail address: privacy@steelcase.com.