Coș
Coșul dumneavoastră de cumpărături este momentan gol
Cumpărați acum

Termeni și condiții pentru cardul cadou

Ultima actualizare: 22 August 2023

Vă rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și condiții privind cardurile cadou prin website (denumite în continuare „Termenii”) înainte de a realiza o achiziție de card cadou sau o achiziție cu card cadou folosind următorul website https://ro.steelcase.com/ (denumit în continuare „Website”).

Prin achiziționarea, acceptarea sau utilizarea unui card cadou, sunteți de acord să respectați Termenii.

Acești Termeni trebuie să fie citiți împreună cu Termeni și condiții de vânzare, Termeni și condiții de utilizare, Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri.

Website-ul este publicat și administrat de, iar organizatorul și emitentul cardurilor cadou este Steelcase SAS, o societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 99 439 455 EUR, al cărei sediu social este situat la Espace Européen de l'Entreprise, 1 allée d'Oslo, 67300 Schiltigheim, Franța, înregistrată ca societate la Registrul Comerțului Strasbourg sub nr. B302162623 (denumită în continuare „Steelcase” sau „noi”).

Puteți contacta Steelcase scriindu-ne un e-mail la shopro@steelcase.com sau prin comunicare fizică la adresa Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 104, Etaj 7, Cluj-Napoca, Cluj 400124, România.

1. CONDIȚII GENERALE

 • 1.1. Acești Termeni sunt încheiați între dumneavoastră și Steelcase atunci când achiziționați produse de pe Website folosind un card cadou sau când achiziționați un card cadou.
 • 1.2. Acești Termeni (împreună cu orice documente relevante la care se face referire în aceștia) stabilesc condițiile referitoare la utilizarea și răscumpărarea cardurilor noastre cadou. Când cumpărați, primiți sau utilizați un card cadou, acceptați acești Termeni. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni înainte de a vă confirma comanda.
 • 1.3. Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment, fără notificare prealabilă, din când în când, la discreția noastră.
 • 1.4. Acești Termeni, Termeni și condiții de vânzare, Termeni și condiții de utilizare, Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri constituie întregul acord dintre noi.
 • 1.5. Acești Termeni se aplică în măsura permisă de lege. În cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni este considerată nevalidă, celelalte prevederi din prezentul document vor rămâne aplicabile și în vigoare. Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni este declarată nulă sau este anulată, se aplică prevederile legale în vigoare.
 • 1.6. Termenii sunt redactați bilingv, română-engleză. În caz de diferențe între cele două versiuni, versiunea în limba română va avea prioritate.

2. ACHIZIȚIONAREA DE CARDURI CADOU

 • 2.1. Cardul cadou va avea o valoare fixă predefinită (250 Lei / 500 Lei / 1000 Lei). Cardul nu este nominativ și, prin urmare, poate fi transferat. Vă rugăm să rețineți că acești Termeni se aplică dumneavoastră și oricărei persoane care utilizează cardul cadou. Trebuie să informați primitorul cardului cu privire la acești Termeni.
 • 2.2. Puteți achiziționa maximum cinci (5) carduri cadou per coș de cumpărături.
 • 2.3. Cardul cadou vă va fi trimis doar prin e-mail (virtual). Prin urmare, cardul cadou va fi utilizabil numai pe Website-ul prin care acesta a fost achiziționat.
 • 2.4. Cardul cadou va fi valabil pe o perioadă limitată de doi (2) ani de la data achiziției.

3. UTILIZAREA DE CARDURI CADOU

 • 3.1. Puteți verifica soldul rămas al unui card cadou accesând linkul cardului cadou și trecând cursorul peste cod sau introducând codul în coșul de cumpărături.
 • 3.2. Pentru a utiliza un card cadou, vă rugăm să introduceți codul cardului cadou pe care l-ați primit prin e-mail, în locul indicat în etapa de plată.
 • 3.3. Cardul cadou poate fi folosit pentru toate produsele disponibile pe Website, chiar și pentru produsele promovate.
 • 3.4. Veți putea combina mai multe carduri cadou împreună pentru a face o achiziție.
 • 3.5. Dacă totalul comenzii este mai mare decât soldul cardului dumneavoastră cadou, suma rămasă trebuie plătită printr-o altă metodă de plată acceptată sau un alt card cadou. Sunteți de acord că nu suntem responsabili în ipoteza în care nu aveți suficiente fonduri pe cardul dumneavoastră cadou pentru a realiza o tranzacție.
 • 3.6. Dacă decideți să returnați un produs (conform articolului 7.4 Termeni și condiții de vânzare) achiziționat inițial cu un card cadou, suma inițială aferentă cardului dumneavoastră cadou va fi reîncărcată pe card și veți putea utiliza din nou codul cardului cadou pentru a face o nouă achiziție.

4. LIMITĂRI

 • 4.1. Cardul cadou nu este un card de credit, de debit sau de cumpărături. Nu există atașate garanții implicite.
 • 4.2. Cardurile cadou nu sunt rambursabile sau răscumpărabile pentru numerar sau credit, cu excepția cazului în care o astfel de cerință ar rezulta imperativ din lege. Cardurile cadou nu pot fi reîncărcate sau utilizate pentru plată în afara https://ro.steelcase.com/.
 • 4.3. Nu puteți folosi un card cadou pentru a achiziționa alte carduri cadou.
 • 4.4. Cardurile cadou nu pot fi revândute. Cardurile cadou achiziționate prin orice revânzători neautorizați sau alte website-uri nu sunt garantate de Steelcase.
 • 4.5. Cardurile cadou nu pot fi folosite în scopuri publicitare, de marketing, promoționale sau comerciale neautorizate fără acordul nostru. Certificați și declarați către Steelcase că activitățile dumneavoastră asociate cu cardul nostru cadou vor respecta acești Termeni și toate legile, regulile și reglementările aplicabile. În plus, certificați și declarați că nu veți folosi cardurile noastre cadou într-o manieră înșelătoare, dolosivă, neloială sau dăunătoare împotriva Steelcase sau a consumatorilor săi.

5. ANULARE

 • 5.1. Conform articolului 7.2 din Termeni și condiții de vânzare, aveți dreptul de a anula comanda cardului cadou în termen de 14 zile lucrătoare de la primire, cu condiția să nu fi folosit cardul cadou.

6. RISC DE PIERDERE

 • 6.1. Riscul de pierdere și titlul de proprietate pentru cardurile cadou vă sunt transferate prin transmiterea electronică a cardului cadou către dumneavoastră.
 • 6.2. Cardurile cadou trebuie obținute de la Steelcase prin intermediul Website-ului și sunteți responsabil pentru protejarea cardului cadou împotriva utilizării neautorizate. Nu suntem responsabili dacă vreun card cadou este pierdut, furat sau distrus sau dacă cardul dumneavoastră cadou este folosit fără permisiunea dumneavoastră.

7. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

 • 7.1. Termenii sunt guvernați de legea română.
 • 7.2. Orice dispută sau reclamație legată în orice mod de un card cadou va fi rezolvată în conformitate cu articolul 11 din Termeni și condiții de vânzare.

 

Last updated: 22 August 2023

Please read the following website gift card terms and conditions (hereinafter the “Terms”) carefully before completing a gift card purchase or a purchase with gift card using the following website https://ro.steelcase.com/(hereinafter referred to as the « Website »).

By purchasing, accepting, or using a gift card, you agree to be bound by the Terms.

These Terms are to be read in conjunction with the Terms and conditions of sale, Terms and conditions of use, Privacy policy and Cookies policy.

The Website is published and maintained by, and the organizer and issuer of gift cards is Steelcase SAS a simplified stock company with a capital of 99 439 455 EUR, whose registered office is located at Espace Européen de l’Entreprise, 1 allée d’Oslo, 67300 Schiltigheim, France, registered as a company at the Strasbourg Commercial Register under No. B302162623 (hereinafter referred to as “Steelcase” or “we”).

You can contact Steelcase by writing us an email at shopro@steelcase.com or a postal mail at 104, 21 Decembrie 1989 Boulevard, 7th Floor, Cluj-Napoca, Cluj 400124, Romania.

1. GENERAL TERMS

 • 1.1. These Terms are concluded between you and Steelcase when you purchase products on the Website using a gift card or when you purchase a gift card.
 • 1.2. These Terms (together with any relevant documents referred to in them) set out the conditions relating to the use and redemption of our gifts cards. When you purchase, receive, or apply a gift card you are accepting these Terms. Please read these Terms carefully before confirming your order.
 • 1.3. We reserve the right to amend these Terms at any time without prior notice, from time to time at our sole discretion.
 • 1.4. These Terms, the Terms and conditions of sale, Terms and conditions of use, Privacy policy and Cookies policy. constitute the entire agreement between us.
 • 1.5. These Terms are applicable to the extent permitted by law. If any of the provisions of these Terms is deemed not valid, the other provisions herein will remain applicable and in force. If any of the provisions of these Terms is declared void or is nullified, the law applies.
 • 1.6. The Terms are drafted bilingual, Romanian-English. In case of differences between the two versions, the Romanian version will prevail.

2. PURCHASE OF GIFT CARDS

 • 2.1. The gift card will have a fixed predefined value (250 Lei / 500 Lei / 1000 Lei). The card is not nominative and can therefore be transferred. Please note that these Terms apply to you and to any person using the gift card. You must make the recipient aware of these Terms.
 • 2.2. You can purchase a maximum of five (5) gift cards per basket.
 • 2.3. The gift card will only be sent to you by email (virtually). Therefore, it will only be usable on the Website that sold the gift card.
 • 2.4. The gift card will be valid for a limited period of two (2) years from the date of purchase.

3. USE OF GIFT CARDS

 • 3.1. You can check the remaining balance of a gift card by accessing the gift card link and hovering over the code or by entering the code in the cart.
 • 3.2. To use a gift card, please enter the gift card’s code number that you received by email in the location indicated at the payment stage.
 • 3.3. The gift card can be used on all products available on the Website, even promoted products.
 • 3.4. You will be able to combine several gift cards together to make a purchase.
 • 3.5. If the order total is more than the balance on your gift card, the remaining sum must be paid for by another accepted payment method or another gift card. You agree that we are not responsible if you do not have enough funds on your gift card to facilitate a transaction.
 • 3.6. If you decide to return a product (according to article 7.4 of Terms and conditions of sale) originally purchased with a gift card, the initial amount of your gift card will be refunded, and you will be able to use again the gift card code to make a new purchase.

4. LIMITATIONS

 • 4.1. The gift card is not a credit, debit, or charge card. No implied warranties attach to it.
 • 4.2. Gift cards are not refundable or redeemable for cash or credit, unless required by law. Gift cards cannot be reloaded or used for payment outside of https://ro.steelcase.com/.
 • 4.3. You cannot use a gift card to purchase other gift cards.
 • 4.4. Gift cards may not be resold. Gift cards purchased through any unauthorized resellers or other internet websites are not guaranteed by Steelcase.
 • 4.5. Gift cards cannot be used for unauthorized advertising, marketing, promotional or commercials purposes without our agreement. You certify and represent to Steelcase that your activities associated with our gift card will comply with these Terms and all applicable laws, rules, and regulations. You further certify and represent that you will not use our Gift cards in a misleading, deceptive, unfair, or harmful manner against Steelcase or its consumers.

5. CANCELLATION

 • 5.1. According to article 7.2 of Terms and conditions of sale, you have the right to cancel your gift card order within 14 working days of receipt provided that you have not used the gift card.

6. RISK OF LOSS

 • 6.1. The risk of loss and title for gift cards pass to you upon our electronic transmission of the gift card to you.
 • 6.2. Gift cards must be obtained from Steelcase through the Website, and you are responsible for safeguarding your gift card from unauthorized use. We are not responsible if any gift card is lost, stolen, or destroyed, or if your gift card is used without your permission. 

7. DISPUTES AND GOVERNING LAW

 • 7.1. The Terms are subject to Romanian law.
 • 7.2. Any dispute or claim relating in any way to gift card, will be resolved in accordance with article 11 of the Terms and conditions of sale.